Burzový poriadok

1. Všeobecné ustanovenia

 • Burzový poriadok je určený pre predajcov na príležitostných burzách Fashion Market a detská burza Košická organizovaných na území mesta Senec a stanovuje podmienky účasti predajcov a návštevníkov na burze. Každý predajca a návštevník zodpovedá za dodržanie podmienok stanovených v burzovom poriadku a svojou účasťou na burze potvrdzuje, že so stanovenými podmienkami súhlasí.
 • Burzový poriadok určuje druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb na príležitostných burzách, podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na príležitostných burzách a rozsah práv a povinností: správcu príležitostných búrz, predávajúcich, ktorí predávajú výrobky a poskytujú služby na príležitostných burzách, kupujúcich a ostatných návštevníkov príležitostných búrz.
 • Správcom príležitostných búrz je Patrícia Rošková IČO: 53835701, Sokolská 7, 903 01 Senec.
 • Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na príležitostných trhoch vydáva Mesto Senec.
 • Pre vydanie povolenia je potrebné predložiť doklady podľa zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ako aj podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste

2. Druh predávaných výrobkov

 • Textilné a odevné výrobky a obuv
 • Kabelky a tašky
 • Bižutéria
 • Hračky, spoločenské hry a detské knihy
 • Tehotenské pomôcky
 • Detské kočíky, potreby pre deti a matky
 • Hand made a iné dekorácie
 • Jedlá a nápoje na priamu konzumáciu na mieste

3. Burzové dni, predajný a prevádzkový čas príležitostných búrz

 • Burzové dni a predajný čas príležitostných trhov – podľa vopred určených termínov.

 • Prevádzkový čas – 2 hodiny pred začiatkom predajného času a 2 hodina po skončení predajného času búrz.

4. Určenie vstupného

 • Vstupné pre predávajúcich sa určuje podľa podujatia individuálne a predávajúci sú s výškou poplatku oboznámení vopred.
 • Pre návštevníkov je vstup bezplatný

5. Povinnosti správcu príležitostnej burzy

 • Správca príležitostného trhu (ďalej len „správca“) je povinný zverejniť Burzový poriadok.

 • Správca je povinný zabezpečiť dodržiavanie Burzového poriadku a ostatných podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb.

 • Správca prideľuje predávajúcemu miesto na predaj a následne si predajca môže začať chystať predmety na predaj.

 • Správca kontroluje u predávajúceho:

 1. oprávnenie na podnikanie v danej oblasti (ďalej len „oprávnenie na podnikanie“) podľa osobitných predpisov a povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na burzových miestach,
 2. používanie virtuálnej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov,
 3. udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po ich skončení, dodržiavanie burzového poriadku,

  1. primeranosť predaja vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov (ďalej len „vlastné použité výrobky“) fyzickými osobami medzi sebou na príležitostných burzách; primeranosť množstva týchto predávaných výrobkov posúdi správca burzy individuálne s prihliadnutím na charakter a stav predávaných výrobkov.

 • Správca ďalej zabezpečuje poriadkovú a protipožiarnu službu.

6. Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach

 • Na príležitostných trhoch môžu na základe vydaného povolenia Mesta Senec predávať výrobky a poskytovať služby:
  1. fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov,

  2. fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.

7. Označenie predávajúcich podľa § 8 písm. b) a písm. c) nariadenia

 • Fyzická osoba predávajúca vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou (ďalej len „predávajúci“), ktorej bolo vydané povolenie na predaj mestom Senec, uvedie na vhodnom a viditeľnom mieste svojho predajného miesta čitateľne napísané tieto údaje:
 1. meno a priezvisko predávajúceho,
 2. adresa trvalého bydliska predávajúceho.

8. Povinnosti predávajúcich na príležitostných trhoch

 • Predávajúci je povinný:

  1. dodržiavať burzový poriadok príležitostnej burzy,

  2. používať virtuálnu registračnú podľa osobitných predpisov,

  3. udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po ukončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané,

  4. zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,

  5. dodržiavať ostatné podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb podľa osobných predpisov,

  6. dodržiavať zásady občianskeho spolužitia, neobmedzovať práva a povinnosti iných účastníkov príležitostných búrz,

  7. rešpektovať zákaz manipulovania s otvoreným ohňom a dodržiavať predpisy požiarnej ochrany.

 • Predávajúci je povinný predložiť správcovi príležitostných trhov a orgánu dozoru:

  1. doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na burzovom mieste a preukaz totožnosti,

  2. povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za predajné zariadenie alebo predajnú plochu alebo doklad o zaplatení vstupného na príležitostných burzách,

  3. zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,

  4. doklad o nadobudnutí tovaru, doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve.

9. Pravidlá dodržiavania čistoty, poriadku a hygieny

 • Správca je povinný zabezpečiť dostatočný počet kontajnerov na uskladnenie odpadu pre účastníkov a zabezpečiť ich pravidelné vyprázdňovanie, po skončení príležitostnej burzy vyčistiť a pozametať areál od odpadkov, a zabezpečiť vybavenie príležitostnej burzy pitnou vodou a prístupom k zariadeniam pre osobnú hygienu a zabezpečiť základné hygienické zázemie pre zákazníkov, prevádzkovateľa a návštevníkov príležitostných trhov.

 • Predávajúci je povinný odkladať odpadky do pripravených kontajnerov a dodržiavať hygienu pri predaji tovaru a poskytovaní služieb.

 • Správca zodpovedá za dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta v znení neskorších predpisov.

10. Orgány dozoru

 • Dozor nad dodržiavaním podmienok predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín, a Mesto Senec.