Stornopodmienky

Reštaurácia je oprávnená požadovať storno poplatky v prípade, že hosť zruší svoju rezerváciu sály písomne, telefonický alebo elektronicky v nasledovných lehotách:

  • od 7 do 14 dní pred dohodnutým termínom 50% z celkovej sumy stornovaných služieb,
  • od 1 do 6 dní pred dohodnutým termínom 70% z celkovej sumy stornovaných služieb
  • v deň nástupu 100% z celkovej sumy stornovaných služieb

Pri skupinových rezerváciách stravovacích služieb je povinný objednávateľ objednať resp. spresniť počet jedál minimálne deň vopred. V prípade, že bude počet jedál odobraných a písomne odsúhlasených objednávateľom viac, bude sa účtovať skutočný počet odobraných jedál. V prípade, že počet objednaných jedál nebude odobraný, bude sa účtovať celkový počet objednaných jedál.

V prípade stornovania objednávky stravovacích služieb v deň, na ktorý sa poskytnutie stravovacích služieb objednalo, poskytovateľ služieb účtuje objednávateľovi všetky objednané jedlá v zmysle písomnej objednávky, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Takto vyčíslená suma všetkých objednaných jedál v zmysle objednávky je zmluvnou pokutou, ktorá vzniká následkom porušenia zmluvných podmienok zo strany objednávateľa.