Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky  platné od 01.10.2019.

Názov zariadenia: Reštaurácia a hotel Nostalgia

Adresa zariadenia:

Lichnerova 126/28
903 01 Senec

Prevádzkovateľ:

EH Servis, s.r.o., Električná 7, 911 01 Trenčín,

IČO: 36 712 124, IČ DPH: SK 2022289456

Reg.: OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č._ 17335/R

 

 1. Obchodné meno

EH Servis, s.r.o., Električná 7, 911 01 Trenčín IČO: 36 712 124, IČ DPH: SK20 222 894 56, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, Vložka číslo:  17335/R

 

 1. Zmluvné strany
  • Dodávateľ:
   Reštaurácia hotel Nostalgia, prevádzka spoločnosti EH Servis, s.r.o. – poskytovateľ stravovacích služieb odberateľovi (hosťovi) za úhradu.
  • Odberateľ:
   Objednávateľ služieb

 

 1. Rezervácia služieb
  • Rezerváciu môže urobiť objednávateľ vo vlastnom mene, alebo v prospech tretej osoby.
  • Rezerváciu potvrdzuje odberateľovi (hosťovi) reštaurácia po obdržaní objednávky hosťom formou:
   • telefonickou
   • písomnou
   • elektronickou
  • Objednávka musí obsahovať:
   • meno a priezvisko hosťa, v prípade firmy názov spoločnosti
   • termín čerpania reštauračných služieb
   • kontaktné údaje: telefónne číslo, adresu hosťa, email kontakt
   • spôsob úhrady za služby, v prípade firmy fakturačné údaje
   • rozsah a druh objednaných služieb
  • Objednávku je reštaurácia povinná spracovať do 24 hodín, alebo v najbližší pracovný deň pri skupinových rezerváciách a to potvrdením rezervácie alebo zamietnutím.
  • Na základe objednávky reštaurácia vystaví potvrdenie rezervácie, ktorým hosťovi potvrdí rozsah služieb písomnou formou alebo elektronicky.
 2. Ceny a platobné podmienky
  • Reštaurácia poskytuje hosťovi ceny na základe aktuálne platných cenníkov.
  • Cena uvedená v potvrdení rezervácie je záväzná.
  • Nárok na zníženie ceny nevzniká klientovi v prípade, ak bola akciová cena zverejnená po potvrdení rezervácie.
  • Zľavy a akcie nie je možné kombinovať a kumulovať.
  • Forma úhrady musí byť dohodnutá vopred.
  • Akékoľvek dojednania, ktoré by boli v inom rozsahu ako tie, ktoré sú upravené v týchto Všeobecných zmluvných podmienkach musia byť vopred odsúhlasené konateľom spoločnosti a obidvomi zmluvnými stranami potvrdené písomnou formou v osobitnej Rámcovej zmluve.
 3. Zálohová platba:
  • Reštaurácia má právo žiadať od hosťa zálohovú platbu do výšky 50% z ceny objednaných služieb so splatnosťou 7 dní od potvrdenia rezervácie.
  • Rezervácia sa stáva záväznou v momente, keď je uhradená zálohová platba na účet reštaurácie.
  • Zálohová platba pre skupiny a akcie
  • Poskytovateľ služby vystavuje zálohovú faktúru z predpokladanej a dohodnutej ceny za všetky stravovacie a doplnkové služby podľa objednávky so splatnosťou 7 dní odo dňa vystavenia zálohovej faktúry a to nasledovne:
   • 30%z objednaných služieb ako potvrdenie rezervácie
   • najneskôr 3 dni pred začatím čerpania služieb musí byť na účet poskytovateľa služieb uhradená záloha vo výške 80 % z celkových objednaných služieb.
  • Dňom pripísania zálohy na účet poskytovateľa služieb vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK 8709 0000 0000 0274 190 956, SWIFT: GIBASKBX je objednávka zo strany poskytovateľa služieb potvrdená. Od doby prijatia objednávky objednávateľom až do doby splatnosti zálohovej faktúry sa považuje termín realizácie služby za rezervovaný. Zaplatená záloha bude zúčtovaná v riadnom daňovom doklade (faktúre) po poskytnutí služby. V prípade, že objednávateľ zálohovú faktúru riadne a včas neuhradí, poskytovateľ služieb je oprávnený rezerváciu zrušiť.
  • Zálohovú platbu možno zrealizovať nasledovným spôsobom:
   • v hotovosti alebo platobnou kartou v reštaurácií
   • prevodom na účet:  Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK 8709 0000 0000 0274 190 956, SWIFT: GIBASKBX , pre variabilný symbol použite číslo rezervácie alebo číslo faktúry
   • platobnou kartou formou on-line rezervácie
 1. Storno podmienky
  • Reštaurácia je oprávnená požadovať storno poplatky v prípade, že hosť svoju rezerváciu zruší písomne, telefonický alebo elektronicky v nasledovných lehotách:
   • od 7 do 14 dní pred dohodnutým termínom 50% z celkovej sumy stornovaných služieb,
   • od 1 do 6 dní pred dohodnutým termínom 70% z celkovej sumy stornovaných služieb
   • v deň nástupu 100% z celkovej sumy stornovaných služieb
  • Pri skupinových rezerváciách stravovacích služieb je povinný objednávateľ objednať resp. spresniť počet jedál minimálne deň vopred. V prípade, že bude počet jedál odobraných a písomne odsúhlasených objednávateľom viac, bude sa účtovať skutočný počet odobraných jedál. V prípade, že počet objednaných jedál nebude odobraný, bude sa účtovať celkový počet objednaných jedál.
 2. V prípade stornovania objednávky stravovacích služieb v deň, na ktorý sa poskytnutie stravovacích služieb objednalo, poskytovateľ služieb účtuje objednávateľovi všetky objednané jedlá v zmysle písomnej objednávky, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Takto vyčíslená suma všetkých objednaných jedál v zmysle objednávky je zmluvnou pokutou, ktorá vzniká následkom porušenia zmluvných podmienok zo strany objednávateľa.
 3. Poskytované služby
  • V prípade, ak hosť uskutočnil zálohovú platbu je reštaurácia povinný držať rezerváciu hosťa. V prípade, ak hosť neuplatní nárok na rezervované služby, reštaurácia nie je povinná zálohovú platbu vrátiť hosťovi.
  • V prípade ak má hosť potvrdenú rezerváciu a zaplatenú zálohu a reštaurácia z dôvodu vis major hosťovi neposkytne objednané služby, je povinná hosťovi zabezpečiť primerané náhradné služby na náklady reštaurácie.
  • Reštaurácia nezodpovedá za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach.
  • V priestoroch reštaurácie hostia nie sú oprávnení konzumovať vlastné potraviny a nápoje. Pokladá sa to sa porušenie všeobecných zmluvných podmienok, na základe čoho môže reštaurácia ukončiť s hosťom zmluvný vzťah bez nároku na refundáciu.
  • Hosť nesie zodpovednosť za všetky ním spôsobené škody počas návštevy. V prípade, že škodu spôsobilo dieťa, zodpovednosť nesie jeho zákonný zástupca.
  • Reštaurácia je oprávnený ukončiť a odstúpiť od zmluvy s okamžitou platnosťou a bez nároku hosťa na vrátenie peňazí, ak:
   • hosť úmyselne, alebo nedbanlivosťou poškodzuje majetok reštaurácie, správa sa v rozpore so zásadami slušného spoločenského správania a morálkou,
   • obťažuje svojim správaním ostatných hostí,
   • zdravotný stav hosťa ohrozuje zdravie ostatných hostí a personálu,
   • z dôvodu vyššej moci.
  • V prípade sťažností je hosť túto skutočnosť povinný oznámiť okamžite a bezodkladne. Sťažnosti sa riadia platným Reklamačným poriadkom reštaurácie.
 4. Zodpovednosť za škodu
  • V prípade porušenia povinnosti zo záväzkového vzťahu, je zmluvná strana povinná nahradiť škodu tým spôsobenú druhej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.
  • Objednávateľ služieb zodpovedá v plnom rozsahu za škodu spôsobenú znehodnotením, poškodením alebo zničením zariadenia a majetku poskytovateľa služieb zo strany osôb, ktoré sa zúčastňujú na akcii, ktorú objednávateľ u poskytovateľa služieb objednal.

 

 1. Ochrana osobných údajov

Odberateľ v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov robí všetko, čo je potrebné aby zabezpečil súlad s týmito právnymi predpismi a prehlasuje, že bol oboznámený s právami a povinnosťami týkajúcimi sa získavania a spracovávania osobných údajov podľa tohto zákona. Zároveň udeľuje dodávateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v objednávke za účelom zabezpečenia a poskytnutia objednaných služieb a pre plnenie povinností uložených zákonom, a to na dobu potrebnú k zabezpečeniu práv a povinností, ktoré vyplývajú z obchodných vzťahov medzi odberateľom a dodávateľom. Odberateľ udeľuje súhlas so získavaním a spracovaním predmetných osobných údajov aj pre potreby marketingových aktivít dodávateľa, najmä pre účasť vo vernostných a podobných programoch dodávateľa, a to po dobu, počas ktorej sú tieto aktivity uskutočňované. Odvolanie tohto súhlasu je možné realizovať písomne s udaním alebo bez udania dôvodu. Ako odberateľ, dotknutá osoba vyhlasuje, že si je vedomá/ý svojich práv.